1. Základní teze

 

1.1.       Prostor je základní materií („surovinou“) ze které se vše skládá. Všechna tělesa a všechny jevy ve Vesmíru mají svůj původ ve fyzikálních vlastnostech prostoru. Prostor je příčinou, původcem, tvůrcem, účastníkem, hybatelem a zprostředkovatelem všech fyzikálních jevů.

1.2.       Fyzikální vlastnosti (danosti) prostoru jsou primární (základní) příčina všech fyzikálních jevů. Tělesa jsou prostorové anomálie. Jevy popisují chování těles. Fyzikální pravidla [1] říkají, jaký následek musí v prostoru nastat po určité příčině. Fyzikální pravidlo musí platit pro všechna fyzikální tělesa ve všech velikostních úrovních prostoru (Vesmíru).

1.3.       Když prostoru přiřadíme jeho správné (skutečné, reálné) fyzikální vlastnosti, pak logický a nepřerušovaný řetězec jevů má za následek fakt, že Vesmír (Univerzum) musí vypadat tak, jak vypadá a chovat se na všech velikostních úrovních podle pravidel v této knize popsaných.

 

1.4.       Prostor je nehomogenní, sférický, nesymetrický, dynamický. Prostor bezezbytku vyplňuje celý Vesmír. Prostor je fraktální systém fyzikálních hustot a fyzikálních tlaků. Prostor tvoří jednota částic s charakterem tlakových výší a tlakových níží. Prostor je spojitý a všechny jevy v něm jsou spojité. Základní fyzikální jev v prostoru je sedimentace.

1.5.       Nehomogenní znamená, že hustota prostoru [2] je v každé oblasti a v každém okamžiku jiná a nemůže být ve dvou oblastech shodná. Nehomogenita prostoru je základní (pra)příčina všech fyzikálních jevů.

1.6.       Sférický znamená, že prostor procesem sedimentace neustále „třídí“ jednotlivá tělesa podle jejich hustoty prostoru a tlačí je do (neuzavřených) hustotních sfér, do kterých svoji hustotou prostoru patří. Nesymetrické a neuzavřené hustotní sféry vytvářejí v prostoru jakési sférické „cibule“ složené z neuzavřených vrstev s rostoucí, nebo klesající hustotou prostoru (Obr. 2.1.). Prostor je sférický a všechna tělesa v něm jsou sférická. [3]

1.7.       Nesymetrický znamená, že žádné těleso, ani žádná oblast v prostoru se nedá rozdělit na dvě identické části se shodnými vlastnostmi. [4]

1.8.       Dynamický znamená, že hustota prostoru se v každé oblasti v každém okamžiku mění. Fyzikální procesy probíhající v prostoru nelze zastavit, ani vrátit.

 

1.9.       Nehomogenní prostor se liší pouze svoji hustotou. Jinou možnost nemá. Hustota prostoru je základní fyzikální parametr. Hustota prostoru je vždy kladné číslo. Maximální hustota prostoru je konečná (hustotní dno). „Prázdný prostor“ (tzv. „vakuum“) neexistuje.

1.10.    Různým fyzikálním hustotám prostoru odpovídají v nepřímé úměrnosti různé fyzikální tlaky. Fyzikální tlak (teplota) je základní fyzikální parametr. Čím je hustota prostoru větší, tím je v něm menší tlak. [5] Čím je hustota prostoru menší, tím je v něm větší tlak. Tlak se vždy šíří z oblasti s vyšším tlakem do oblasti s tlakem nižším. (základní pravidla)

1.11.    Z rozdílu hustot v (nehomogenním) prostoru vzniká v nepřímé úměrnosti rozdíl tlaků. Z rozdílu tlaků vzniká v prostoru plocha. Plocha je tlakový orgán. Tlak na plochu způsobuje pohyb. Pohyb zvyšuje tlakový impulz, kterým může jedna plocha působit na jinou plochu. Tlak, plocha a pohyb jsou důsledkem nehomogenity prostoru a nelze je od sebe oddělit. (základní pravidlo)

 

1.12.    Existence částic je zákonitým a logickým důsledkem nehomogenity prostoru. Částice je základní „jednoduché“ těleso v prostoru (z definice). Částice je nehomogenní nesymetrické otevřené těleso, ohraničené spojitou množinou dynamických ploch (fraktálních) spirálních toroidů. [6] Částice začíná na vnější (odstředné) straně její povrchové plochy (slupky) a končí uprostřed na dně tělesa. (z definice)

1.13.    Částice je fyzikální tlakový systém. Částice může mít charakter tlakové výše, nebo tlakové níže. Každá tlaková výše má povrchovou plochu (slupku) z tlakových níží. Každá tlaková níže má slupku z tlakových výší. Uprostřed každé tlakové výše je kanál, ve kterém je nízký tlak (kumulus). Uprostřed každé tlakové níže je kanál, ve kterém je vysoký tlak (oko). Prostor tvoří spojitá jednota částic s charakterem tlakových výší a tlakových níží. Jedna bez druhé nemůže existovat. Spojitá jednota částic tvořících prostor se nazývá plazma. (z definice)

1.14.    Každá částice má pět základních částí (Obr. 3.3. b). Pod vnější slupkou jsou dvě (nesymetrické = nestejné) polosféry („severní“ a „jižní“), oddělené od sebe rovníkovým protiproudem. Polosféra ve které je nižší tlak má menší objem a tvoří špičku částice. Středem částice prochází centrální kanál (V). Všechny části jsou spojitě propojeny a změna v kterékoliv z nich se projeví i ve všech zbývajících.

 

1.15.    Povrchová plocha (slupka) tělesa je nutnou podmínkou pro existenci tělesa. Hustota prostoru slupky se musí lišit od hustoty prostoru uvnitř tělesa i od hustoty prostoru prostředí, které těleso obklopuje. Slupka tělesa je spojitou součástí prostoru, ale pro přehlednost ji přiřazujeme k tělesu. Slupka vymezuje těleso (prostorovou anomálii) od prostoru (prostředí) a také od jiných těles. Mezi dvěma tělesy, ohraničenými svými slupkami musí být vždy prostor, který tato tělesa od sebe odděluje.

1.16.    Slupka (fyzikální plocha) tělesa má objem. Fyzikální plocha tělesa má dvě strany. Dostřednou (směřující směrem do středu tělesa) a odstřednou (směřující směrem od středu tělesa). Tlak z dostředné a odstředné strany plochy se vždy liší. U tlakových níží je dostředný tlak vyšší, než tlak odstředný. U tlakových výší je odstředný tlak vyšší, než tlak dostředný.

 

1.17.    Jednoduchá tělesa (částice) se spojují do klastrů a vytvářejí spolu složená tělesa. Vzhledem k fraktálnosti prostoru je možno považovat složené těleso z částic za jednoduchou částici v nadřazené vztažné soustavě. Všechny částice se řídí na všech velikostních úrovních stále stejnými jednoduchými pravidly, platnými pro fraktální fyzikální tlakové systémy. [7]

1.18.    Těleso nelze oddělit od prostoru a prostor nelze oddělit od tělesa. Prostor (složený z částic), který obklopuje těleso (částici), se nazývá prostředí (z definice). Prostředí může nabývat dvou stavů. Prostředí může mít charakter tlakové níže, nebo tlakové výše. Těleso může mít vzhledem k prostředí charakter tlakové níže, nebo tlakové výše. Těleso, které má podobnou hustotu prostoru jako prostředí, se stává součástí prostředí (Obr. 4.5.). Veškeré změny uvnitř tělesa jsou důsledkem tlaku prostředí na jeho povrchovou plochu. Těleso „drží pohromadě“ tlak prostředí. [8]

1.19.    Rozhraní mezi prostorem (prostředím) a tělesem je neostré. Prostředí, ve kterém se těleso momentálně nachází, určuje vlastnosti tělesa. Těleso nemá na své vlastnosti žádný vliv. Protože je prostor dynamický, jsou vlastnosti tělesa v každém místě prostoru a v každém okamžiku jiné. Vlastnosti tělesa nelze přenášet z jedné oblasti do jiné oblasti. Tělesa se statickými (neměnnými) vlastnostmi neexistují. Žádná dvě tělesa nemohou mít shodné vlastnosti. Vlastnosti tělesa nelze posuzovat odděleně od prostředí.

 

1.20.    Hlavní příčinou pohybu těles ve sférickém prostoru je proces sedimentace. Základní trajektorie ve sférickém prostoru je fraktální spirála. Těleso se pohybuje v tom směru, ze kterého na jeho plochu působí nejmenší tlak. Nechat se unášet proudem je nejefektivnější způsob pohybu. (základní pravidlo)

1.21.    Částice, které má podobnou hustotu prostoru jako částice prostředí (se kterými „sousedí“) je spojitou součástí prostředí a pohybuje se „synchronně“ s okolními částicemi. Částice, která má rozdílnou hustotu prostoru, než je hustota prostoru prostředí, ve kterém se nachází, se vůči částicím prostředí pohybuje a má charakter fyzikální vlny. [9] Pohyb tělesa je vždy důsledkem působení tlaku prostředí [10] na jeho povrchovou plochu.

 

1.22.    Prostor má přísně materiální podstatu. Materii tvoří dvě základní složky. Plazma tvoří objemově zcela převládající formu matérie. Plazma spojitě a bezezbytku vyplňuje celý Vesmír (VSU). Plazmu tvoří spojitá jednota částic s charakterem tlakové výše a tlakové níže. Částice jsou otevřené fyzikální tlakové systémy, které mohou spojitě měnit svoji hustotu prostoru. Částice rotují, mají středový kanál (V), ale nemají jádro. Rotující (dynamická) částice se stále transformuje z jednoho stavu do druhého. Neexistují dvě stejné částice. Plazma není hmota (z definice)! Plazma nikdy nemá mechanickou hmotnost! (z definice)

1.23.    Atomy jsou hmota (z definice). Atomy tvoří objemově zcela nepatrnou složku matérie. Atomy se vždy vyskytují ve směsi s plazmou. Atomy jsou uzavřená tělesa (tvořená neuzavřenými částicemi), která si v jistém rozsahu vnějších teplot (tlaků) udržují svoji hustotu prostoru. Atomy nerotují, nemají středový kanál, ale mají jádro. Hustota prostoru jádra atomu dosahuje hustotního dna. Každý atom je jiný. Neexistují dva stejné atomy. Atomy mohou za výjimečných podmínek vykazovat iluzi (mechanické) hmotnosti. [11]

1.24.    Podle pohledu na povrchovou plochu lze složená tělesa z atomů (hmotná tělesa) chápat jako tělesa mechanická, nebo tělesa fyzikální. Mechanická plocha složeného tělesa z atomů je suma povrchových ploch všech atomů tvořících povrch tělesa. V prostředí hmotných kapalin a plynů pevná mechanická plocha neexistuje. (z definice) Fyzikální plocha složeného tělesa z atomů je suma ploch všech atomů těleso tvořících (i atomů uvnitř tělesa). (z definice)

 

1.25.    Fyzika je věda o prostoru. Protože jsou tělesa prostorové anomálie, je fyzika také věda o tělesech a jejich vzájemných vztazích. Vztahy mezi prostorem a tělesy (prostorovými anomáliemi) a vztahy mezi tělesy mezi sebou (prostřednictvím prostoru) se řídí fraktální geometrií sférického prostoru. Vzhledem k fraktálnosti prostoru a všech těles v něm, je fraktální geometrie sférického prostoru schopná popsat a vysvětlit všechny fyzikální jevy na všech velikostních úrovních prostoru. [12] Ve „Fyzice Prostoru“ nejsou povoleny žádné „teorie“.

1.26.    Každý fyzikální jev musí mít příčinu. Následek bez příčiny nemá smysl. Základní příčina všech fyzikálních jevů je nehomogenita prostoru. Pokud fyzikální jev odporuje „zdravému rozumu“ nelze ho považovat za platný. Používání matematických metod založených na Euklidovském prostoru a Kartézské soustavě vede ve sférickém prostoru k chybám. „Důkazy“ za použití těchto metod jsou nedostatečné. [13]

1.27.    Každá fyzikální (vztažná) soustava musí obsahovat kromě těles také materiální prostředí, ve kterém se fyzikální jev odehrává. Prostředí tvoří vždy nadřazenou vztažnou soustavu pro těleso. Těleso nemůže být vztažnou soustavou pro prostředí ve kterém se nachází. Vlastnosti těles a jejich pohyb je nutno vztahovat vždy k určité vztažné soustavě. Vesmír (Univerzum) tvoří nadřazenou (univerzální) vztažnou soustavu (VSU) pro všechny ostatní (podřízené) vztažné soustavy. [14]  

1.28.    Každé těleso musí mít („nenulovou“) povrchovou plochu a objem. Těleso, nebo oblast v prostoru nemůže současně nabývat dvou fyzikálně si odporujících vlastností. [15] Těleso nemůže být na dvou místech současně. Dvě tělesa nemohou být ve stejné oblasti (stejném prostoru) současně. Dvě tělesa nemohou být totožná, ani mít totožné vlastnosti.

1.29.    Tělesa (prostorové anomálie) jsou spojitou součástí prostoru a nemohou existovat mimo prostor. Tělesa nelze z prostoru „vyjmout“. Tělesa nelze do prostoru „vložit“. Tělesa se nemohou „objevit“, ani nemohou „zmizet“. Ve fraktálním prostoru nelze žádné těleso ani jev„zanedbat“. Tělesa nevznikají ani nezanikají, pouze se transformují. (základní pravidlo)

1.30.    V prostoru neexistuje prázdná oblast („vakuum“). V prostoru neexistuje pevná (statická) oblast. V prostoru neexistuje oblast, která by byla homogenní, nebo kde by platila linearita a symetrie. Žádnou oblast nelze od (spojitého) prostoru izolovat (oddělit).

1.31.    Všechny fyzikální veličiny jsou vždy kladné. Záporná čísla, nula, nekonečno, bod, přímka, rovina, přitažlivost těles, hmotný bod, vakuum, čas, částice se statickými vlastnostmi (elektrony, protony...) jsou falešné (nemateriální) iluze, které v reálném (materiálním) světě neexistují a nelze jimi nahrazovat fyzikální tělesa ani fyzikálním tělesům přiřazovat vlastnosti za použití těchto falešných iluzí. Přidáním těchto nemateriálních iluzí do reálné (materiální) fyzikální soustavy se tato stává absurdní, přestává mít z fyzikálního hlediska smysl. Používání těchto falešných iluzí nebo jejich odvozenin je ve „Fyzice prostoru“ zakázáno.

1.32.    V Prostoru existuje pouze současnost. Všechny děje, které se udály, již neexistují a nelze je vrátit. Všechny děje, které v budoucnu nastanou, ještě neexistují. Kde není minulost, není počátek, kde není budoucnost, není konec. [16]

1.33.    Žádný fyzikální jev se nedá zcela exaktně vyjádřit (popsat). Žádný fyzikální jev se nemůže dvakrát opakovat ve stejné podobě. Neexistuje absolutní metoda měření čehokoliv. „Fyzika Prostoru“ není exaktní věda.

 

1.34.    Poznámka 1.1. Všechny fyzikální jevy ve Vesmíru (VSU) jsou důsledkem fyzikálních vlastností prostoru. Ve (VSU) nemůže existovat (podřízená) oblast (omezená slupkou) která by byla trvalým zdrojem tlaku (tepla). Pro samotnou (VSU) platí, že z (VSU) nelze NĚCO vzít, ani tam NĚCO dát. Všechny tlakové jevy, které se ve (VSU) odehrávají, tam také zůstávají. Celková suma tlaku se ve (VSU) nemění. Fyzikální vlastnosti prostoru se nemění. Teplotní (tlakové) dno se nemění.

 

 

1.35. Skutečnost a iluze, (NĚCO x NIC)

 

1.35.    Nutná podmínka pro objektivní studium fyzikálních vlastností Univerza (přírody) je schopnost kriticky kontrolovat proces, kterým získáváme informace o vnějším světě (světě mimo naše tělo).

1.36.    Vnější svět tvoří fyzikální prostor. Spojitou součástí tohoto prostoru je i naše tělo (a mozek). Vnější svět si nelze fyzicky uložit do mozku. Do mozku lze uložit pouze iluzi vnějšího světa, kterou nám zprostředkovávají naše smysly, nebo přebíráme (sdělené) iluze jiných lidí. Vnější (dynamický) svět se stále mění. V mozku uložené iluze zůstávají do jisté míry statické a nelze je „smazat“.

1.37.    Fyzikální prostor má přísně materiální podstatu. Existence materie je důsledkem fyzikálních vlastností prostoru. Materie spojitě a bezezbytku vyplňuje celý prostor (Vesmír). Kde je prostor tam je materie, tam je Vesmír. Materii nelze „vytvořit“, materii nelze zničit. Matérie nevzniká, ani nezaniká. Materie v (dynamickém) prostoru existuje a stále se transformuje z jednoho stavu do druhého.

1.38.    Jestliže materii nazveme NĚCO, pak myšlenka (iluze v našem mozku) je NIC. NĚCO vždy pochází z NĚČEHO. NĚCO nemůže pocházet z NIČEHO. NĚCO má objem a povrchovou plochou (vztah tlak, plocha, pohyb). NĚCO může působit na jiné NĚCO pouze tlakem své povrchové plochy. [17] NĚCO má fyzikální vlastnosti a podléhá pravidlům fraktální sférické geometrie prostoru.

1.39.    Iluze v našem mozku (NIC) jsou pouze „obrazem“ NĚČEHO. Iluze potřebují materiální nosič, ale samotné iluze (informace) nemají materiální povahu. NIC nemá objem ani povrchovou plochu. NIC nemá fyzikální vlastnosti. NIC nemá na NĚCO žádný fyzikální vliv. Pro NIC (iluze, výmysly, „teorie“) žádná pravidla neplatí.

 

1.40.    Proces poznání vnějšího světa má několik fází. Tělesa vnějšího světa nejprve svými smysly „ohmatáme“. Následně těleso, nebo jev pojmenujeme (přiřadíme mu pojem). Uložíme pojem a k němu přiřazené informace (vlastnosti tělesa a jeho chování) do mozku jako iluzi tělesa, nebo iluzi jevu. Nejsou-li těleso nebo jev pojmenované nelze je myšlenkami „uchopit“, pracovat s nimi a sdílet je s ostatními lidmi. [18]

1.41.    U hmotných těles, která můžeme svými smysly bezprostředně (bez prostředníka) „ohmatat a očichat“, je nižší riziko, že rozdíl mezi iluzí tělesa „v hlavě“ a reálným tělesem v prostoru „mimo naši hlavu“ se příliš liší. Jestliže se iluze v naší hlavě shoduje s reálným tělesem, nebo jevem v prostoru lze tvrdit, že se jedná o tzv. „iluzi pravdivou“. [19]

1.42.    Když se iluze tělesa v naší hlavě liší od tělesa v prostoru „mimo naši hlavu“, nebo dokonce v prostoru žádné takové těleso nebo jev neexistuje, hovoříme o „iluzi falešné“.

1.43.    U těles, nebo jevů, které jsou mimo naše smysly, protože jsou příliš malé, velké, nebo vzdálené se musíme spoléhat na nějaké přístroje, nebo převzít iluze jiných lidí (vědců), kteří takovými přístroji disponují. Zde je velké riziko, že některý jedinec vycházel z falešných historických základů, nebo si nesprávně si vysvětlil informace z přístrojů. Jeho iluze jsou falešné. Přesto jsou takové falešné iluze z různých důvodů přejímány a šířeny. [20]

1.44.    Z iluze pravdivé může (ale nemusí) vzejít jiná iluze pravdivá. Z iluze falešné nemůže vzejít iluze pravdivá. Vyjdeme-li z nesprávných předpokladů (falešných iluzí), nemůžeme se dobrat správných výsledků (iluzí pravdivých).  

 

1.45.    „Přitažlivost“ je důsledkem tragické falešné iluze, kdy je „přitažlivá síla“ umístěna do tělesa (perpetuum mobile). Tělesa nejsou zdrojem žádných mechanických sil! Mechanická hmotnost není důsledek Zemské přitažlivosti! Příroda neumí táhnout, příroda umí pouze tlačit!

1.46.    „Vakuum“ = „homogenní“, statický, prázdný prostor. NIC, které má objem. „Vakuum“ = „nekonečný“ tlak, který by rozdrtil vše ve Vesmíru. Povrchová plocha vakua by musela mít „nekonečnou“ hustotu prostoru. Hustota prostoru je ale konečná (hustotní dno).

1.47.    „Hmotný bod“ = absurdní těleso (NIC) bez objemu a povrchové plochy. „Bod“ nemůže nabývat mechanickou hmotnost ani se nemůže pohybovat. Každý „hmotný bod“ bez ohledu na jeho (vymyšlenou) „hmotnost“ má vždy „nekonečnou“ hustotu. Proces sedimentace „hmotných bodů“ v „homogenním“ vakuu si nelze představit. [21]

 

1.48.    Současná „fyzika“ stále vychází z mechaniky a přejímá její falešné iluze. Mechaniku nelze změnit, ale lze vysvětlit původ falešných iluzí, na kterých funguje. Mechanika tvoří samostatnou disciplinu a je nutno ji od fyziky zcela oddělit. Fyzika musí být založena na reálných (pravdivých) základech!

1.49.    Mechanické „zákony“ fungují (přibližně) pouze v omezené vztažné soustavě hmotného jádra planety s pevným povrchem, pod stratopauzou, na malém území (kde lze uplatnit iluzi linearity), pro hmotná tělesa ve skupenství pevném, která jsou o jednu, nebo více hustotních sfér nad hustotní sférou do které svojí hustotou prostoru patří. Ve Vesmíru (nad stratopauzou planety) mechanické „zákony“ nefungují. Fyzikální pravidla v této knize popsaná platí ve všech vztažných soustavách Vesmíru (VSU) pro všechna materiální tělesa (plazmu i hmotu) včetně složitých biologických systémů.

1.50.    Prostor (Vesmír) není mechanický systém a neřídí se mechanickými poučkami (tzv. Newtonovými „zákony“), ani jejich odvozeninami. Prostor (Vesmír) je fyzikální systém hustot a tlaků a řídí se pravidly fraktální sférické geometrie prostoru. [22]

 

1.51.    Poznámka 1.2. Fraktální fyzikální tlakové systémy se řídí na všech velikostních úrovních prostoru (Vesmíru) stejnými jednoduchými pravidly. To usnadňuje jejich analýzu.

1.52.    Čím je prostor hustší, tím je v něm nižší tlak. Čím je prostor řidší, tím je v něm vyšší tlak. Tlak se vždy šíří (po spirále) z oblasti s vyšším tlakem do oblasti s tlakem nižším. Hybatelem všech fyzikálních jevů v prostoru je vždy vysoký tlak. Každý fyzikální tlakový systém má (musí mít) 5 základních částí, které vždy plní stejnou funkci.

1.53.    Když jsou v nějaké fyzikální vztažné soustavě rozeznatelné oblasti s malým objemem a vysokou hustotou prostoru obklopené oblastmi s velkým objemem a malou hustotou prostoru víme, kde je hybatel fyzikálních procesů. [23][1] Je třeba rozlišovat „fyzikální pravidla“, popsaná v této knize od tzv. Newtonových „mechanických zákonů“ a jejich odvozenin.

[2] Pojem fyzikální hustota prostoru v tomto textu není odvozen od mechanické hmotnosti! Nejedná se o poměr hmotnosti a objemu tělesa. Tato veličina nemá jednotku. Pro potřeby této knihy není nutné něco takového stanovovat. Pojem fyzikální tlak neznamená tlak mechanický, odvozený od působení mechanické síly na mechanickou plochu. Nadále se pojem hustota a tlak vztahuje pouze k jejich fyzikální podstatě.

[3] Název sférický (kulový) nevystihuje podstatu, přesto je pro jednoduchost v knize nadále používán. V nehomogenním a nesymetrickém prostoru koule (ani jiné symetrické objekty) neexistují. Nejedná se o tzv. „zakřivený“ lineární (plochý, virtuální) Euklidovský prostor. Ve sférickém prostoru linearita (falešná iluze linearity) neexistuje v žádné podobě a v žádné vztažné soustavě. Představa, že prostor lze rozdělit na „nekonečně malé“ lineární části vede k chybám.

[4] Symetrii lze uplatnit pouze podle lineární přímky, nebo lineární roviny. V prostoru, kde linearita neexistuje, není ani symetrie.

[5] Neplést si přirozený fyzikální tlakový systém s mechanickou tlakovou nádobou! Neplést si přirozená fyzikální tělesa (prostorové anomálie) s mechanickými stroji! Mechanické stroje mají (dočasný) vnitřní zdroj tlaku (který je tam ale nutno zvenku dodat). Fyzikální tělesa nemají žádný (trvalý) vnitřní zdroj tlaku (tepla). Je třeba rozlišovat smyslové vnímání tepla a pojem tepla ve smyslu fyzikálním.

[6] Základní plocha v prostoru je spirální toroid. Spirální toroid je neuzavřená plocha, která vzniká rotací neuzavřené (fraktální) spirály kolem oblasti („osy“), která na této spirále neleží. V případě částice tvoří „osu“ centrální kanál (V), který je rovněž tvořen spirálním toroidem. To značně znesnadňuje uvedené jevy si představit, nebo je graficky znázornit.

[7] Současná geometrie (zobrazování) fraktálních systémů se omezuje na rovinné křivky. U rovinných fraktálních křivek je často základním prvkem (fraktální 1D) spirála spoluvytvářející jinou (větší) spirálu. Ve fraktálním sférickém (3D) prostoru složeném z částic je základním prvkem (fraktální 3D) částice spoluvytvářející jinou (větší 3D) částici. Vznikají geometricky velice složité (neuzavřené) plochy.

Soubor pravidel, kterými se prostor řídí, lze nazvat „fraktální geometrie dynamických spirálních ploch prostoru“. Tato „geometrie“ nemá zobrazovací aparát. Pokud chceme alespoň přibližně zobrazit děje ve fraktálním prostoru, jsme odkázáni na zobrazovací metody Euklidovské geometrie. Prostor je dynamický. Tělesa i plochy, které je tvoří, se stále mění a jsou „neostré“. V knize jsou zobrazena zjednodušená schémata tlakových systémů. Je na čtenáři, aby si postupně udělal vlastní prostorovou představu.

[8] Fyzikální tělesa nedrží pohromadě žádné „vnitřní síly“. V knize se (pro přiblížení současné terminologii) občas uvádí, že tělesa nejsou zdrojem žádných sil. Síla je mechanický pojem odvozený od falešné iluze hmotnosti. „Fyzika prostoru“ mechanickou hmotnost ani mechanickou sílu nezná.

[9] Tlak se šíří ve vlnách. Je třeba rozlišovat (3D) fyzikální vlny od (1D) vlnovek (např. sinusovka). Každá fyzikální vlna má záda, hlavu, čelo a oko (Obr. 6.3.). Vlna se vždy pohybuje čelem napřed. Záda jsou vždy delší, než čelo. Uprostřed hlavy je oko. Hlava vlny tvoří tlakovou přepážku v prostoru.

[10] Tlak prostředí je suma tlakových impulzů povrchových ploch částic prostředí na povrchovou plochu tělesa. Tlak si mezi sebou mohou vyměňovat (prostřednictvím prostoru mezi nimi) pouze otevřené, dynamické tlakové systémy (částice). Při analýze fyzikálních tlakových systémů musíme mít na paměti, že prostředí (prostor) je integrální součástí tělesa (prostorové anomálie).

[11] Iluze mechanické hmotnosti se vyskytuje pouze ve vztažné soustavě planety, s pevným povrchem, pod stratopauzou u (hmotných) těles z atomů, která jsou o jednu, nebo více hustotních sfér nad hustotní sférou, do které svoji hustotou prostoru náleží. Iluzi hmotnosti je možno také definovat jako „pevnou hmotnou podložkou“ zadržený dostředný pohyb hmotného tělesa, nebo jako „zadrženou sedimentaci“ (Obr. 7.8.). Hmota = typ materie, hmotnost = vlastnost hmoty (pouze v mechanice).

Falešná iluze mechanické hmotnosti těles (z atomů) není důsledkem žádné přitažlivosti! Iluze hmotnosti je v každém místě prostoru a v každém okamžiku jiná (Obr. 7.8., Obr. 7.9.). Hmotnost tělesa (prostorové anomálie) určuje oblast v prostoru, ve které se těleso momentálně nachází. Hmotnost je mechanická veličina, která nemá ve „Fyzice prostoru“ žádný význam. V univerzální vztažné soustavě Vesmíru (VSU) hmotnost neexistuje.

[12] Všechny přirozené fyzikální tlakové systémy mají fraktální charakter a řídí se na všech velikostních úrovních stejnými jednoduchými pravidly. To znamená, že fyzikální jevy, které pro svoji „nepatrnost“ jsou pro nás a naše přístroje „neviditelné“, můžeme pozorovat v jejich mnohdy „gigantických“ obdobách.

[13] „Dnešní vědci vyměnili experimenty za matematiku, bloudí před rovnicemi, bloudí za rovnicemi a nakonec vymyslí funkční konstrukci, která nemá nic společného s realitou.“ Nikola Tesla.

[14] Vztažná soustava = slupkou ohraničená oblast v prostoru (velikostní struktura), ve které se fyzikální děj odehrává a ke které se vztahuje pohyb těles. (VSU) = vztažná soustava celého Vesmíru (Univerza). Nad (VSU) už žádná další vztažná soustava neexistuje (z definice). (VSU) tvoří spojitá, neuzavřená, dynamická fraktální fyzikální plocha.

[15] Např. nelze tvrdit, že uprostřed planety je vysoký tlak (teplota), který se snaží planetu odstředně „roztrhnout“ a zároveň ve stejné oblasti sídlí „přitažlivá síla“, která drží planetu dostředně pohromadě.

[16] Falešná iluze času je lidský vynález, sídlící pouze v našich hlavách. Čas je virtuální, mechanická jednotka, spekulativní povahy. Čas není příčinou ani následkem žádného fyzikálního jevu. Čas nemá materiální podstatu. Čas nemá povrchovou plochu. Čas je NIC.

[17] Registrovat v prostoru tlak, nebo plochu může být smyslově obtížné. Pro naše smysly a přístroje je nejjednodušší registrovat pohyb. Pohyb je důsledkem působení tlaku na plochu (tlakový orgán). Z tohoto pohledu lze říct, že pohyb NĚČEHO může způsobit opět pouze NĚCO. NIC nemá povrchovou plochu a pohyb NĚČEHO nemůže způsobit.

[18] Nejasné pojmy se stávají zdrojem omylů a falešných iluzí. Např. pojem hmota (atomy) se zaměňuje s pojmem hmotnost. Pod pojem hmota se přiřazuje i plazma. Plazma není hmota a hmotnost nikdy nenabývá (z definice).

[19] Tím není řečeno, že všeobecně uznávaná „iluze pravdivá“ nemůže být falešná. Lidské smysly nejsou dokonalé a lze je snadno „ošálit“. I k tisíckrát zažitému jevu (např. iluze hmotnosti těles) může být („vědou“) přiřazena falešná příčina („přitažlivost těles“). Jakmile se falešná iluze stane součástí oficiální vědy a školních oslov, je velmi obtížné se jí zbavit.

[20] U některých základních výzkumů existuje pouze několik velmi drahých přístrojů, ke kterým má přístup pouze několik „vyvolených“ jedinců. Informace z přístrojů mohou být nesprávně interpretované, nebo vědomě zkreslené s cílem získat prostředky na další „výzkum“, nebo potvrdit správnost nějaké „teorie“.

[21] „Teoretická tělesa“ vakuum, hmotný bod (a další) jsou důsledkem používání absurdních matematických symbolů ve „fyzice“. Tzv. vakuum a hmotný bod je naprosté popření materiální podstaty Vesmíru. Přesto jsou hmotný bod a vakuum jedním ze základních „těles“ v tzv. „teoretické fyzice“, která se řídí pravidlem, že pro falešné iluze (teorie, výmysly, fantazie) žádná pravidla neplatí.

[22] Výchozí vlastnosti (iluze falešné) mechanického světa: Mechanický svět je homogenní, plochý, symetrický, statický. Výchozí vlastnosti (iluze pravdivé) fyzikálního světa: Fyzikální svět je nehomogenní, sférický, nesymetrický, dynamický. Základní (výchozí) pohledy na tyto dva světy jsou zcela protikladné a nelze je žádnými matematicko-fyzikálními „kouzly“ sjednotit. Kilogram, metr a sekunda jsou mechanické jednotky, které nemají ve „Fyzice Prostoru“ žádný význam.

[23] Jestliže je malá hustá „kulička“ hmotného jádra planety (NT) obklopena obrovským objemem řídkého prostoru (VT) víme, kde se nachází (dostředný) tlak, který planetu drží pohromadě, rotuje s ní a je příčinou horkého centra jejího hmotného jádra.