Úvod

  

1.1.       Tyto stránky jsou vytvořeny na základě knihy „Fyzika Prostoru“. Mají za cíl usnadnit přístup veřejnosti k informacím a poznatkům v knize obsaženým. „Fyzika Prostoru“ odpovídá na základní otázky o povaze našeho světa. Jaký je náš svět, z čeho se skládá a podle jakých pravidel „funguje“. „Fyzika Prostoru“ nabízí odlišný pohled na fyzikální jevy v přírodě a odhaluje univerzální zákonitosti, kterými se řídí celý Vesmír a všechna tělesa v něm.

1.2.       Lze vysvětlit fyzikální děje současnou „fyzikou“ postavenou na středověké mechanice, nebo je třeba zvolit jiný pohled? Může Euklidovská geometrie popsat sférický prostor? Je matematika, založená na Euklidovské geometrii vhodná k popisu chování prostoru? Dá se reálný svět „vypočítat“?

1.3.       Je svět homogenní, symetrický, plochý a statický, jak nás (stále) učí první Newtonův zákon? Vychází z těles nějaké záhadné síly, díky kterým se tělesa vzájemně přitahují, nebo odpuzují? Způsobuje „přitažlivost těles“ (perpetum mobile) hmotnost? Mohou mít „nebeská tělesa“ hmotnost a vzájemně se přitahovat? Zachovávají si tělesa hmotnost nezávisle na prostředí, ve kterém se nacházejí? Je Vesmír systém hmotností a od nich odvozených veličin?   

1.4.       Nebo je Vesmír systém hustot a tlaků? Co je to tlak a fraktální tlakový systém? Je Svět (prostor) nehomogenní, nesymetrický, sférický a dynamický? Vedou takové danosti prostoru logicky, zákonitě a nevyhnutelně k existenci těles? Co je to těleso a jak vzniká? Musí mít těleso objem a povrchovou plochu (slupku)? Co je to povrchová plocha tělesa a co ji tvoří? Na tyto otázky dává „Fyzika Prostoru“ odpovědi.

 

1.5.       „Fyzika Prostoru“ je určena studentům se zájmem o fyziku, astronomii, meteorologii, chemii, biologii a technických oborů na fyziku navazujících, jejich rodičům, učitelům, jakož i výzkumným pracovníkům v daných oborech. Pro mnohé může být zdrojem velkého zklamání, pro jiné začátkem cesty z historicky vzniklých omylů, které se díky neustálému opakování staly „vědecky ověřenou pravdou“.

1.6.       Přeji čtenáři, který najde dostatek trpělivosti a času k prostudování následujícího textu, aby dočetl až do konce a využil získané informace k rozvoji svého oboru. Čtenář se bude muset hodně nového naučit a ještě více toho starého zapomenout. Spolehnout se na svůj vlastní rozum, přestat věřit a začít myslet. Odměnou mu bude, že se konečně dozví, „jak věci skutečně fungují“.

 

OTAKAR KANIA

 

 1.7. Několik poznámek k obsahu „Fyziky Prostoru“

 

1.7.       Prostor je nehomogenní, nesymetrický, sférický, dynamický. Prostor je systém hustot a tlaků. Všechny fyzikální systémy jsou fraktální tlakové systémy. Příroda „vynalezla“ jeden jednoduchý univerzální princip, který se díky fraktálnímu charakteru přirozených tlakových systémů stále opakuje v nesčetných formách na všech velikostních úrovních Vesmíru.

1.8.       Nejmenší i největší struktury (tělesa) ve Vesmíru podléhají stejným jednoduchým pravidlům a skládají se ze stejných funkčních částí. Známe-li pravidla, víme co a kde máme v daném systému hledat, protože to tam zákonitě musí být. Pravidla nám usnadní pochopení všech (fraktálních) tlakových systémů a tím i všech dějů v prostoru.

1.9.       Pochopit jednoduchý princip je někdy mnohem obtížnější, než pochopit princip složitý. S jistou nadsázkou se dá říci, že teprve na konci knihy čtenář začne řádně chápat o čem je začátek. „Fyzika Prostoru“ je rozdělena na jednotlivé kapitoly. Každá následující kapitola se snaží prohloubit vhled čtenáře do dějů odehrávajících se v prostoru.

 

1.10.    (Kapitola 1). Nelze podceňovat základní teze. Co je fyzikální soustava a jaké podmínky musí splňovat? Co a za jakých podmínek platí, co je možné (přípustné) a co ne. Bez znalostí těchto omezujících podmínek vznikají „teorie“, ve „virtuálních Světech“, které neberou zřetel na realitu.

1.11.    (Kapitola 2). Co je to sférická geometrie prostoru? Čtenář by měl zjistit, že naše chápání prostoru (virtuální Euklidovský prostor), nemusí být ve skutečném sférickém prostoru správné a může vést k chybám. Jaký je vztah mezi tlakem, plochou a pohybem? Co je to vlastně plocha?

1.12.    (Kapitola 2 - 4). Co je to jednoduché, otevřené těleso (částice) a z jakých pěti základních částí se skládá. Jaké (dva) základní typy částic existují? Co je to dostředný a odstředný tlak? Jaké jsou vztahy mezi základními typy prostředí a základními typy částic?  Jaký vliv má prostředí na tvar (geometrii) částice a tím na její pohyb?

1.13.    (Kapitola 4, 5). Podle jakých pravidel se částice (jednoduchá tělesa) spojují do klastrů (složených těles), tvořících prostor. Co je to prostor, jak vypadá a jak se chová? Co je to vláknitá struktura prostoru? Jaké (dva) základní typy prostředí existují?

1.14.    (Kapitola 6). Co jsou to atomy? Co to znamená, že atomy jsou uzavřená tělesa, tvořená otevřenými částicemi? Jak vypadá atom a co tvoří jeho jádro? Jaké jsou základní parametry (charakteristiky) atomů? Jaký vliv má tvar jádra atomu na tvar povrchové plochy atomu a tím i na jeho fyzikální a chemické vlastnosti? Podle jakých pravidel se atomy spojují do molekul?

1.15.    (Kapitola 7). [1] Co je to vlastně tlak a jak působí? Co je to orientovaný tlak a tlakové pole? Co je to povrchový tlak? Co je světlo a ostatní projevy tlaku? Jak se tlak šíří?  Co je to záření a co jsou vlny?

1.16.    (Kapitola 8). Co je to „elektřina“ a „magnetizmus“?

1.17.    (Kapitola 9). Jak „funguje“ základní fyzikální proces ve Vesmíru - sedimentace? Co způsobuje iluzi hmotnosti? Co je to gravitace a kde je její příčina?

1.18.    (Kapitola 10). Jaké jsou důsledky aplikace pravidel sférické geometrie v prostoru na chápání dějů ve Vesmíru? Co jsou planety, hvězdy, galaxie a superhusté sféry? Jaké mají základní části a podle jakých pravidel se organizují? Co je to vesmírné počasí? Jak probíhá koloběh matérie ve Vesmíru?

1.19.    (Kapitola 11). Jaký vliv má Vesmírné počasí na děje v atmosférách (a ostatních hustotních sférách) planet? Co je to vlastně atmosféra a co ji tvoří? Co to je plyn? Co je to atmosférický superhurikán? Co je to vnitřní a povrchové teplo planety a kde jsou jejich zdroje?

 

Fyzika zde není proto, aby sama sebe přesvědčovala o svých „pravdách“, ale aby lidem vysvětlila, jak svět „funguje“. Když pochopíme podle jakých pravidel svět doopravdy „funguje“, můžeme ho lépe využívat ke svému prospěchu. [2] Fyzika je základní přírodní věda. Když není správně fyzika, nemohou být správně ani vědy na fyzice stavějící.

 

© Ing. Otakar Kania 2021

Text knihy a jeho internetová podoba jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv změny, nebo další užití bez souhlasu autora jsou nepřípustné.


[1] Přestože je „Fyzika Prostoru“ v podstatě celá o tlaku, je kapitola věnovaná mechanizmu, jakým tlak působí až uprostřed knihy. Bez předchozích znalostí nelze mechanizmus tlaku zcela pochopit. Jedná se o tlak (teplotu), odvozený od hustoty prostoru. Nejedná se o mechanický tlak.

[2] Autor těchto stránek není příznivcem myšlenky, že Svět je třeba ovládat pouze k prospěchu lidí. Kdo žije v rozporu s přírodními zákony, toho příroda dříve nebo později eliminuje.