Úvod

Několik poznámek k obsahu „Fyziky prostoru“

Tyto stránky jsou vytvořeny na základě druhého, zcela přepracovaného vydání knihy „Fyzika prostoru“. Mají za cíl usnadnit přístup veřejnosti k objevům v knize obsaženým. „Fyzika prostoru“ odpovídá na základní otázky o povaze našeho světa. Jaký je náš svět, z čeho se skládá a podle jakých pravidel „funguje“.

 „Fyzika prostoru“ nabízí odlišný pohled na fyzikální jevy v přírodě a odhaluje univerzální zákonitosti, kterými se řídí celý Vesmír a všechna tělesa v něm. Nejmenší i největší tělesa ve Vesmíru podléhají stejným jednoduchým pravidlům platným pro fraktální tlakové systémy a skládají ze stejných funkčních částí

Pochopit jednoduchý princip je někdy mnohem obtížnější, než pochopit princip složitý. Abychom zjistili, proč něco je špatně, musíme se napřed naučit, jak je to dobře. „Fyzika prostoru“ se může stát začátkem cesty z historicky vzniklých omylů, které se díky neustálému opakování staly „vědecky ověřenou pravdou“. Není to cesta krátká, ani jednoduchá.

Přeji čtenáři, dostatek trpělivosti k prostudování následujícího textu. S jistou nadsázkou se dá říci, že teprve na konci knihy čtenář začne řádně chápat o čem je začátek. Čtenář se bude muset hodně nového naučit a ještě více toho starého zapomenout. Spolehnout se na svůj vlastní rozum, přestat věřit a začít myslet.

OTAKAR KANIA

 

Fyzika prostoru - stručný obsah

(Kapitola 1). Jakou povahu má prostor = Vesmír = Univerzum ve všech jeho velikostních úrovních? Jaké jsou základní „danosti“ Vesmíru? Co je fyzikální soustava a jaké podmínky musí splňovat? Co je to těleso? Co tvoří plochu tělesa? Co je to prostředí? Co a za jakých podmínek platí, co je možné (přípustné) a co ne? Bez znalostí těchto omezujících podmínek vznikají „teorie“, které neberou zřetel na realitu. Naopak realita je ohýbána, aby se do „teorií“ vešla.

(Kapitola 2). Co je to sférická geometrie prostoru a proč je schopná vysvětlit všechny fyzikální jevy na všech velikostních úrovních (fraktálního) prostoru? Lze používat v reálném sférickém prostoru (virtuální) Euklidovskou geometrii? Co to je spirální toroid? Jaký je vztah mezi tlakem, plochou a pohybem?

(Kapitola 3). Existence částic je logickým a neodvratným důsledkem nehomogenity prostoru. Co je to jednoduché, otevřené těleso (částice) a z jakých (pěti) základních částí se skládá? Jaké (dva) základní typy částic existují? Co je to dostředný a odstředný tlak? Jaké jsou vztahy mezi základními typy prostředí a základními typy částic?

(Kapitola 4). Podle jakých pravidel se spojují částice (jednoduchá tělesa) do složených těles. Jaký vliv má typ prostředí na tvar (geometrii) částice a tím na její pohyb? Co to znamená, že částice má „špičku“? Jakými pravidly se řídí sedimentace v prostoru? Proč můžeme složené těleso z částic považovat za (jednoduchou) částici v nadřazeném tlakovém systému (v nadřazené vztažné soustavě)? Co je to (fraktální) vláknitá struktura prostoru?

(Kapitola 5). Jaký je vztah základních druhů jednoduchých částic a složených těles z částic při jejich interakci? Co je to povrchový tlak tělesa?

(Kapitola 6). Co je to vlastně fyzikální tlak [1] a jak působí? Co je to orientovaný tlak a tlakové pole? Jak se tlak šíří? Co je světlo, radioaktivní záření, elektřina, magnetismus a další formy fyzikálního tlaku? Co je to záření a co jsou vlny? Proč můžeme pohybující se částici považovat za vlnu?

(Kapitola 7). Co jsou to atomy? Jaký vliv má teplota prostoru (prostředí) kde atom „vzniká“ na jeho vlastnosti? Jak vypadá atom a co tvoří jeho jádro? Jaký vliv má tvar jádra atomu na tvar jeho povrchové plochy a tím na jeho fyzikální a chemické vlastnosti? Co jsou to „studené“ atomy? Podle jakých pravidel se atomy spojují do molekul? Jak a kde vzniká iluze hmotnosti?

(Kapitola 8). Co je to „elektřina“ a „magnetizmus“? Co je příčinou „magnetizmu“? Mohou se magnety „přitahovat“? Proč nemohou být „nebeská tělesa“ (trvalým) zdrojem „magnetického“ pole“?

(Kapitola 9). Jaké jsou důsledky aplikace pravidel sférické geometrie prostoru na chápání dějů ve Vesmíru? Co jsou planety, hvězdy, galaxie a superhusté sféry? Jaké mají základní části a podle jakých pravidel se organizují? Jak probíhá koloběh matérie ve Vesmíru? Co je to Vesmírné počasí?

(Kapitola 10). Jaký vliv má Vesmírné počasí na děje v atmosférách (a ostatních hustotních sférách) planet? Co je to vlastně atmosféra a co ji tvoří? Co to je plyn? Co je to atmosférický superhurikán? Co je to vnitřní a povrchové teplo planety a kde jsou jejich zdroje?  [1] Jedná se o fyzikální tlak (teplotu), odvozený od hustoty prostoru. Nejedná se o mechanický tlak odvozený od iluze hmotnosti.