Úvod

Tyto stránky byly vytvořeny na základě knihy "Fyzika Prostoru" (V papírové podobě dostupná na www.digiBooks.cz). Mají za cíl usnadnit přístup veřejnosti k informacím a poznatkům v knize obsaženým. Kniha se dívá novým a kritickým způsobem na některé zásadní problémy, které se notoricky objevují ve fyzice a následně ve vědách, na fyziku navazujících. Kniha ukazuje jiný pohled na fyzikální jevy v přírodě. Odhaluje univerzální (a poměrně jednoduché) zákonitosti, kterými se řídí Vesmír a všechny jeho podsystémy.

Kniha odpovídá na základní otázky o povaze našeho světa. Co je primární a co sekundární, co z čeho pochází. Je náš svět homogenní, symetrický, plochý a statický? Vychází z těles nějaké záhadné síly, díky kterým se tělesa vzájemně přitahují (nebo odpuzují)? Způsobuje „přitažlivost těles“ (perpetum mobile) hmotnost? Mohou mít planety hmotnost? Zachovávají si tělesa hmotnost nezávisle na prostředí, ve kterém se nacházejí? Lze reálné těleso nahradit bodem? Existuje vakuum (prázdný prostor)?

Nebo je Svět (Prostor) nehomogenní, nesymetrický, sférický a dynamický? Vedou takové vlastnosti Prostoru logicky, zákonitě a nevyhnutelně k existenci těles? Co je to těleso a jak vzniká? Musí mít těleso povrchovou plochu (slupku)? Jak vzniká povrchová plocha tělesa a co to vlastně je? Musíme mít napřed plochu tělesa (tlakový orgán), na kterou opět můžeme působit tlakem a získat tak sílu? Pochází tlak ze síly, nebo síla z tlaku? Co je to počasí a jak "funguje"?

Kniha neobsahuje žádné matematické rovnice ani vzorce. Spoléhá se na geometrii a grafické zobrazování fyzikálních dějů, které názorně vysvětluje čtenáři různé „záhady“, na podobenstvích s ději, které důvěrně známe, ale jejichž podstaty si nejsme vědomi. Pro některé čtenáře mohou být geometrické pasáže poněkud obtížné, vzhledem k relativní nezvyklosti (sférické) geometrie zde popisovaných tlakových systémů. Chceme-li však popsat děje v reálném světě, musíme používat reálnou (sférickou) geometrii, kterou se tento reálný svět řídí. Zvládnutí úvodních kapitol je podstatné pro pochopení dějů v reálném světě. To předpokládá spolehnout se na svůj vlastní rozum, vše kontrolovat, přestat věřit a začít myslet.

Ve vědě často platí fenomén "Císařových nových šatů". Fyzika zde není proto, aby sama sebe přesvědčovala o svých "pravdách", ale aby lidem vysvětlila, jak svět "funguje". Když pochopíme jak svět doopravdy „funguje“, můžeme ho lépe ovládat ke svému prospěchu.

Kniha je určena studentům se zájmem o fyziku, meteorologii, astronomii, biologii a technických oborů na fyziku navazujících, jejich rodičům, učitelům, jakož i výzkumným pracovníkům v daných oborech. Pro mnohé může být zdrojem velkého zklamání, pro jiné začátkem cesty ze středověkých bludů.

Přeji čtenářům, kteří najdou dostatek trpělivosti a času k prostudování následujícího textu, aby dočetli až do konce a využili získané informace k rozvoji svých oborů. Odměnou jim bude, že se konečně dozví, jak věci skutečně "fungují" a proč jsou takové, jaké jsou.

OTAKAR KANIA

© Ing. Otakar Kania 2017
Text knihy a jeho internetová podoba jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv změny, nebo další užití bez souhlasu autora jsou nepřípustné.